Sonadezi

   1.Dịch vụ xử lý nước thải:

Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Long Thành, Gò Dầu, Nhơn Trạch 2.

Quản lý, vận hành các hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy.

 

2.Dịch vụ xử lý chất thải:

Xử lý chất thải sinh hoạt:

Xử lý chất thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.* Quản lý và vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN như : Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Long Thành, Gò Dầu, Nhơn Trạch 2.

Xử lý chất thải công nghiệp:

Xử lý chất thải nguy hại và không nguy hại bằng phương pháp hóa lý.

 Xử lý chất thải công nghiệp nguy hại bằng phương pháp đốt tiêu hủy và chôn lấp an toàn.

3.Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường:

Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 VILAS 310.

Cung cấp các dịch vụ:

-     Lấy mẫu, quan trắc môi trường.

-     Thử nghiệm mẫu nước thải, chất thải, khí thải.

-     Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm môi trường.

-     Đào tạo huấn luyện trong lĩnh vực phân tích môi trường.

Tư vấn, huấn luyện vận hành các hệ thống xử lý nước thải.

Phòng Thí nghiệm 

 4.Dịch vụ tư vấn môi trường:

Cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường cho các khách hàng trong và ngoài KCN:

-     Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Bản cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường,…

-     Lập báo cáo giám sát môi trường cho các doanh nghiệp, các Khu công nghiệp.

-     Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

-     Lập hồ sơ xin cấp Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

-     Lập Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

-     Lập báo cáo tình hình quản lý chất thải của Chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

-     Tổ chức huấn luyện đào tạo, truyền thông về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

-     Tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường: các quy định, quản lý, phân loại, thu gom chất thải… tại doanh nghiệp.

-     Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây dựng các công trình cấp nước, xử lý nước thải/chất thải.

-     Mua bán, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị môi trường.

-    Các dịch vụ khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường.