Sonadezi

   Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 VILAS 310.

Cung cấp các dịch vụ:

-     Lấy mẫu, quan trắc môi trường.

-     Thử nghiệm mẫu nước thải, chất thải, khí thải.

-     Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm môi trường.

-     Đào tạo huấn luyện trong lĩnh vực phân tích môi trường.

Tư vấn, huấn luyện vận hành các hệ thống xử lý nước thải.