Sonadezi

   Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 và các văn bản pháp qui dưới luật hướng dẫn thi hành.

Căn cứ theo bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua.

Xem chi tiết và download tài liệu Vui lòng tải file tại đây.