Sonadezi

   Thư mời họp Hội đồng cổ đông thường niên 2017

 Thư mời họp Hội đồng cổ đông thường niên 2017. Xem tại đây.