Sonadezi

   Công ty SDV tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Ngày 19/4, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Kết quả, Đại hội đồng cổ đông (SDV) đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng và quyết nghị mức chia cổ tức năm 2017 là 15%.

Sáng ngày 19/04/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cổ đông đại diện cho 3.696.800 cổ phần, đạt 73,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, Ông Trần Anh Dũng, Tổng giám đốc – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018; các thành viên Ban điều hành khác lần lượt trình bày các báo cáo và nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội đồng đồng cổ đông.

Với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Trích lập quỹ; Mức lương, thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; những đề xuất thay đổi trong Điều lệ công ty và phương án điều chỉnh tổng vốn đầu tư đối với tiểu dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung.

Đại hội đồng cổ đông SDV năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty SDV xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả làm việc của Đại hội đã thể hiện sự tin tưởng của các cổ đông vào Ban lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

Một số hình ảnh của Đại hội:

alt

alt

alt

alt