Sonadezi

   CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG QUA VIỆC VAY VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM XLCT

 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG QUA VIỆC VAY VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM XLCT. Xem tại đây.