Sonadezi

   Công ty SDV tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 18/04/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

alt

Với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), cùng 26 cổ đông đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

alt

Tại Đại hội, Ông Trần Anh Dũng, Tổng giám đốc – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019; các thành viên Ban điều hành khác và trưởng ban kiểm soát lần lượt trình bày các báo cáo và nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội đồng đồng cổ đông.

alt

alt

alt

Sau khi nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại cuộc họp, trong đó Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

­      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: đồng


TT

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH

TỈ LỆ

 (%)

 

Công ty mẹ

 

 

 

1

Tổng doanh thu

290.413.078.736

180.000.000.000

161

2

Lợi nhuận sau thuế TNDN

16.521.183.739

14.000.000.000

118

3

Phải nộp ngân sách nhà nước

30.711.483.803

19.000.000.000

162

4

Tổng vốn đầu tư XDCB

63.502.000.000

50.000.000.000

127

 

Hợp nhất

 

 

 

1

Tổng doanh thu

    311.077.014.865

 

 

2

Lợi nhuận sau thuế TNDN

17.170.960.892

 

 

3

Phải nộp ngân sách nhà nước

33.111.207.092

 

 

-         Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT

NỘI DUNG

Kế hoạch 2019

 

Công ty mẹ

 

1

Doanh thu

253.085

2

Lợi nhuận sau thuế

14.021

3

Nộp ngân sách

21.500

4

Tổng vốn đầu tư XDCB

68.500

 

Hợp nhất

 

1

Doanh thu

274.814

2

Lợi nhuận sau thuế

14.687

3

Nộp ngân sách

23.843

alt

Sau khi các cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ông Nguyễn Long Bôn - Chủ tọa cuộc họp phát biểu bế mạc và cảm ơn Quý cổ đông tham dự, đóng góp ý kiến. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty SDV thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

SDV-23/4/2019