Sonadezi

   Dịch vụ tư vấn môi trường

  Cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường cho các khách hàng trong và ngoài KCN:

  -     Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Bản cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường,…

  -     Lập báo cáo giám sát môi trường cho các doanh nghiệp, các Khu công nghiệp.

  -     Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

  -     Lập hồ sơ xin cấp Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

  -     Lập Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

  -     Lập báo cáo tình hình quản lý chất thải của Chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

  -     Tổ chức huấn luyện đào tạo, truyền thông về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  -     Tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường: các quy định, quản lý, phân loại, thu gom chất thải… tại doanh nghiệp.

  -     Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây dựng các công trình cấp nước, xử lý nước thải/chất thải.

  -     Mua bán, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị môi trường.

  -  Các dịch vụ khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường.