Sonadezi

   Chính sách - Chiến lược

Chính sách chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của Công ty SDV :

alt

 

 

Tầm nhìn

Trở thành công ty cung cấp dịch vụ cho khu công nghiệp, khu đô thị công nghiệp uy tín và chất lượng hàng đầu trong khu vực.

 

Sứ mệnh

Kinh doanh các dịch vụ nhằm phát triển thành một Công ty chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ cho khu công nghiệp, khu đô thị công nghiệp, góp phần vào sự phát triển của kinh tế- xã hội của tỉnh Đồng Nai nói chung; đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông; đảm bảo việc làm và phúc lợi cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp tập trung và khu dân cư.

 

Năng lực cốt lõi

Hệ thống quản lý hiệu quả hướng đến dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp.

Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, đối tác, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.

 

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm của từng nhân viên trong Công ty là trách nhiệm với công đồng, xã hội.

Chủ động, sáng tạo là nền tảng của cải tiến, phát triển.