Công ty SDV tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 19/4/2021, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Phòng 4.5 - Tòa nhà Sonadezi, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cổ đông đại diện cho 3.520.300 cổ phần chiếm 70,4% trên tổng số cổ phần của Công ty, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã ghi nhận nỗ lực và hiệu quả hoạt động của Công ty SDV trong năm 2020 với kết quả tăng trưởng cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng và quyết nghị mức chia cổ tức năm 2020 là 20%.

Tại Đại hội, các thành viên Ban điều hành Công ty đã lần lượt trình bày Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021, báo cáo liên quan đến công tác triển khai dự án nhà máy điện rác, điều chỉnh thời gian tăng vốn và báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

Ông Vũ Văn Nam, thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo về việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty SDV, các tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021 và tờ trình về mức lương, thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Ông Nguyễn Long Bôn - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung về danh sách nhân sự bổ sung HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đã lắng nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017-2022) là Ông Phạm Trần Hòa Hiệp và Ông Lê Xuân Sâm là thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Long Bôn và Ông Phạm Anh Tuấn. Sau đó, HĐQT thống nhất bầu Ông Phạm Trần Hòa Hiệp là Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Long Bôn.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty SDV đã diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần nghiêm túc và dân chủ. Kết quả làm việc của Đại hội đã thể hiện sự tin tưởng của cổ đông vào Ban lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

Một số hình ảnh Đại hội: