Chính sách - Chiến lược

Chính sách - Chiến lược

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY SDV:

Tầm nhìn

Trở thành công ty cung cấp dịch vụ cho khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư…uy tín, chất lượng hàng đầu trong khu vực.Sứ mệnh

Kinh doanh và phát triển thành một đơn vị hàng đầu trong cung cấp dịch vụ môi trường cho khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư bao gồm dịch vụ xử lý nước thải, dịch vụ xử lý chất thải và các dịch vụ khác được cấp phép. Từ đó, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội song song với bảo vệ môi trường của tỉnh Đồng Nai để hướng đến thực hiện những mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tạo việc làm và phúc lợi cho người lao động cũng như góp phần tăng thu ngân sách.

Năng lực cốt lõi

Hệ thống quản lý hiệu quả hướng đến dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp.

Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, đối tác, người lao động và cổ đông.